Algemene Voorwaarden 2022

Algemene voorwaarden van:

Roode Meubelspuiterij B.V.

Platinastraat 56

8211 AR Lelystad

Inschrijfnummer KvK: 64972445

____________________________________________________________________________________________

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Roode Meubelspuiterij: Roode Meubelspuiterij B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Platinastraat 56, 8211AR te Lelystad, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 64972445.

 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Roode Meubelspuiterij een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 4. Partijen: Roode Meubelspuiterij en de Wederpartij gezamenlijk.

 5. Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Roode Meubelspuiterij zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot het verrichten van Werkzaamheden en/of de verkoop en levering van zaken.

 6. Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door of namens Roode Meubelspuiterij te verrichten Werkzaamheden, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, spuitwerk, (de)montagewerkzaamheden en schilderwerk.

 7. Schriftelijk: communicatie per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 8. Documenten: door Roode Meubelspuiterij en/of de Wederpartij te vervaardigen of te verstrekken fysieke of digitale tekeningen, ontwerpen, berekeningen, adviezen e.d.

 9. Informatie: zowel Documenten als overige (mondelinge) gegevens die Roode Meubelspuiterij en/of de Wederpartij in het kader van de Overeenkomst (moet) verstrek(t)(ken).

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Roode Meubelspuiterij en elke Overeenkomst.

 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Indien de Wederpartij de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden eenmaal heeft aanvaard, wordt zij geacht tevens akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid daarvan op alle latere gesloten Overeenkomsten.

 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 5. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

Artikel 3: Aanbod en totstandkoming van Overeenkomsten

 1. Elk aanbod van Roode Meubelspuiterij (waaronder haar offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Roode Meubelspuiterij kan haar aanbod tot twee werkdagen na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen.

 2. Aan een aanbod van Roode Meubelspuiterij dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Roode Meubelspuiterij dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige Informatie, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.

 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 4, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van Roode Meubelspuiterij, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Roode Meubelspuiterij Schriftelijk anders aangeeft.

 4. Roode Meubelspuiterij is pas gebonden aan:

 1. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaande offerte;

 2. mondelinge afspraken;

 3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of Overeenkomst;

na Schriftelijke bevestiging hiervan aan de Wederpartij of zodra Roode Meubelspuiterij - zonder tegenwerping van de Wederpartij - met de uitvoering van de opdracht of bestelling is begonnen.

 1. Een naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst door Roode Meubelspuiterij verstrekte Schriftelijke bevestiging, wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Wederpartij ter zake binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging gemotiveerd en Schriftelijk heeft geklaagd.

 2. Indien de Wederpartij de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 3. Een aanbod van Roode Meubelspuiterij (inclusief de daarin vermelde prijzen) geldt niet automatisch voor eventuele latere Overeenkomsten, waaronder nabestellingen mede begrepen.

 4. Roode Meubelspuiterij mag de ten behoeve van het opmaken van een offerte gemaakte kosten aan de Wederpartij in rekening brengen als zij de Wederpartij vooraf Schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 4: Prijzen

 1. Indien de Wederpartij een opdracht voor spuitwerk verstrekt zonder dat specifiek daarvoor een prijs door Roode Meubelspuiterij is aangeboden, wordt de betreffende Overeenkomst uitgevoerd tegen de prijs per vierkante meter die in de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst geldende prijslijst van Roode Meubelspuiterij is vermeld. De meest recente prijslijst is bij Roode Meubelspuiterij opvraagbaar. De prijslijst van Roode Meubelspuiterij is gebaseerd op de MDF-kwaliteit V313 of minimaal gelijkwaardige kwaliteit. Bij MDF met verkeerde persing (zachte toplaag of binnenkern) wordt een meerprijs van € 21,00 (excl. btw) per vierkante meter berekend.

 2. Indien Partijen een uurtarief zijn overeengekomen, worden de daadwekelijk gewerkte uren op basis van nacalculatie aan de Wederpartij in rekening gebracht. Bij geschillen over het aantal in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Roode Meubelspuiterij bindend, behoudens tegenbewijs van de Wederpartij.

 3. Bij spoedopdrachten of indien de Werkzaamheden op verzoek van de Wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag Roode Meubelspuiterij een toeslag berekenen. Roode Meubelspuiterij zal daarvan uiterlijk bij het maken van de afspraak uitdrukkelijk mededeling aan de Wederpartij doen, met dien verstande dat als de geldende toeslag in de prijslijst van Roode Meubelspuiterij is vermeld en de Werkzaamheden op basis van die prijslijst worden uitgevoerd, de bedoelde uitdrukkelijke mededeling niet is vereist.

 4. De in een aanbod of de prijslijst van Roode Meubelspuiterij vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven en met dien verstande dat een aanbod of prijslijst bestemd voor een Consument, deze prijzen (mede) inclusief btw vermeldt. In geval van bezorging van door Roode Meubelspuiterij verkochte zaken, komen de bezorgkosten aanvullend voor rekening van de Wederpartij.

 5. Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de Overeenkomst voor Roode Meubelspuiterij (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de voor de Werkzaamheden benodigde materialen en grondstoffen, mag Roode Meubelspuiterij de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig verhogen en aan de Wederpartij in rekening brengen, met dien verstande dat bij een zodanige prijsverhoging binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst met een Consument, de Consument de Overeenkomst door middel van een Schriftelijke verklaring kan ontbinden. Tenzij de Consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag Roode Meubelspuiterij ervan uit gaan dat de Consument met deze wijziging heeft ingestemd.

Artikel 5: Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Overeengekomen termijnen waartoe Roode Meubelspuiterij zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn nooit fatale termijnen. Indien Roode Meubelspuiterij haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de Wederpartij haar Schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om de betreffende verplichtingen alsnog na te komen.

 2. Roode Meubelspuiterij mag de Overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of - prestatie afzonderlijk factureren.

 3. Het risico van verlies en beschadiging van zowel door Roode Meubelspuiterij verkochte zaken als zaken van de Wederpartij waaraan de Werkzaamheden zijn verricht, gaat op de Wederpartij over op het moment dat deze het pand van Roode Meubelspuiterij verlaten of Roode Meubelspuiterij aan de Wederpartij heeft medegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald. Vorenstaande geldt met dien verstande dat het risico van verlies en beschadiging van de bedoelde zaken pas op de Consument overgaat op het moment dat de zaken door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen.

 4. Behoudens het bepaalde in de laatste zin van het vorige lid, vindt verzending of transport van de zaken als bedoeld in het vorige lid plaats voor rekening en risico van de Wederpartij, op een door Roode Meubelspuiterij te bepalen wijze. Roode Meubelspuiterij is, behoudens het bepaalde in de laatste zin van het vorige lid, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.

 5. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de Wederpartij, niet mogelijk blijkt de zaken als bedoeld in lid 3 (op de overeengekomen wijze) aan de Wederpartij te leveren of deze niet worden afgehaald, mag Roode Meubelspuiterij deze zaken voor rekening en risico van de Wederpartij opslaan. De Wederpartij stelt Roode Meubelspuiterij dan binnen een door Roode Meubelspuiterij gestelde redelijke termijn in staat de zaken alsnog te leveren of haalt deze zaken alsnog af. Vorenstaande laat onverlet dat het risico van verlies en beschadiging van de zaken pas op de Consument overgaat op het moment dat de zaken door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen.

 6. Indien de Wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan haar verplichtingen te voldoen, is zij per direct in verzuim. Roode Meubelspuiterij mag de Overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een Schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken aan derden verkopen en eventuele al vervaardigde Documenten vernietigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de Wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van Roode Meubelspuiterij en/of het recht van Roode Meubelspuiterij alsnog nakoming te vorderen, niet aan.

Artikel 6: Voortgang, uitvoering Overeenkomst

 1. Indien de aanvang of voortgang van de Overeenkomst dan wel (op)levering wordt vertraagd doordat:

 1. Roode Meubelspuiterij niet tijdig alle noodzakelijke Informatie van de Wederpartij heeft ontvangen;

 2. Roode Meubelspuiterij niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de Wederpartij heeft ontvangen;

 3. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de Wederpartij komen;

heeft Roode Meubelspuiterij recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

 1. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag Roode Meubelspuiterij de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De uit het uitblijven van de goedkeuring voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de Wederpartij, tenzij het uitblijven van de goedkeuring aan Roode Meubelspuiterij toerekenbaar is.

 2. Indien de uitvoering van de Overeenkomst op verzoek van de Wederpartij wordt bespoedigd, mag Roode Meubelspuiterij de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de Wederpartij. Roode Meubelspuiterij zal van deze kosten uiterlijk bij het verzoek van de Wederpartij uitdrukkelijk mededeling doen.

 3. Roode Meubelspuiterij voert de Werkzaamheden deugdelijk en naar de bepalingen van de Overeenkomst uit op zodanige wijze dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. Roode Meubelspuiterij volgt de in dit kader door of namens de Wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op.

 4. Roode Meubelspuiterij wijst de Wederpartij op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de Wederpartij:

 1. verstrekte Documenten;

 2. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;

 3. gegeven aanwijzingen voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Roode Meubelspuiterij en zij hiermee bekend is of kan zijn.

 1. Roode Meubelspuiterij informeert de Wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen en termijnen:

 1. bij door de Wederpartij gewenste wijzigingen van de Overeenkomst;

 2. indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt Roode Meubelspuiterij eerst met de Wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft Roode Meubelspuiterij in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds geleverde prestaties.

Artikel 7: Meer- en minderwerk

 1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de Wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die initieel niet uitdrukkelijk waren overeengekomen.

 2. Meer- en minderwerk wordt Schriftelijk tussen Partijen overeengekomen. Roode Meubelspuiterij is pas gebonden aan mondelinge afspraken na Schriftelijke bevestiging hiervan aan de Wederpartij of zodra zij - zonder tegenwerping van de Wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

 3. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt bij de eindafrekening plaats, tenzij Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen. Als daarbij het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Roode Meubelspuiterij bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij de Wederpartij in rekening brengen. Dit geldt niet indien het minderwerk het gevolg is van een verzoek van Roode Meubelspuiterij.

Artikel 8: Klachten

 1. De Wederpartij controleert de (terug)geleverde zaken of opgeleverde Werkzaamheden direct na (op-/terug)levering en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen en overige non-conformiteiten binnen twee werkdagen Schriftelijk aan Roode Meubelspuiterij. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, wordt geacht dat het (op)geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt.

 2. Klachten ten aanzien van ten tijde van de (op-/terug)levering redelijkerwijs niet zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen en overige non-conformiteiten, dienen direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de eventueel overeengekomen garantietermijn - Schriftelijk bij Roode Meubelspuiterij te zijn ingediend. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een klachttermijn van twee werkdagen na ontdekking van de non-conformiteit door de Wederpartij, waarbij alle rechten van de Wederpartij ter zake als verwerkt worden beschouwd indien, onverminderd het bepaalde in artikel 10.11, 12 maanden zijn verstreken na (op-/terug)levering. Alle gevolgen van het niet tijdig melden van klachten, zijn voor risico van de Wederpartij.

 3. In afwijking van het bepaalde in de vorige leden vervalt het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien van het gebrek van de zaak niet binnen twee maanden na ontdekking daarvan mededeling is gedaan aan Roode Meubelspuiterij.

 4. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op eventueel overeengekomen garantie.

 5. Indien de bij de overeengekomen Werkzaamheden benodigde materialen en/of grondstoffen uitsluitend in bij Roode Meubelspuiterij of leverancier voorradige (groothandels)verpakkingen of minimale hoeveelheden/aantallen kunnen worden geleverd, kunnen deze materialen/grondstoffen onderling geringe - in de branche geaccepteerde - afwijkingen vertonen wat betreft opgegeven afmetingen, structuren, kleuren e.d. Deze afwijkingen zijn geen tekortkoming aan de zijde van Roode Meubelspuiterij en hierbij is geen beroep op eventuele garantie mogelijk.

 6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

 7. De Wederpartij stelt Roode Meubelspuiterij in staat een klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante Informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is of Roode Meubelspuiterij de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de Wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de Wederpartij.

 8. Retourzending van verkochte zaken vindt plaats op een door Roode Meubelspuiterij te bepalen wijze en - indien mogelijk - in de originele verpakking of emballage.

 9. Geen geldige grond voor klachten zijn klachten over:

 1. onvolkomenheden die zijn veroorzaakt doordat de Werkzaamheden worden verricht met gebruikmaking van natuurlijke materialen (zoals hout), indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen;

 2. verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen;

 3. fouten/onjuistheden in reeds goedgekeurde Documenten;

 4. zaken die na ontvangst door de Wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 9: Garantie en conformiteit

 1. Roode Meubelspuiterij voert de Overeenkomst naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, doch maakt de Wederpartij uitsluitend aanspraak op de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen garantie op de Werkzaamheden en/of verkochte zaken, met dien verstande dat een eventueel door Roode Meubelspuiterij, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens Roode Meubelspuiterij kunnen doen gelden (conformiteit).

 2. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de Werkzaamheden benodigde materialen en grondstoffen baseert Roode Meubelspuiterij zich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen Partijen. Op verzoek informeert Roode Meubelspuiterij de Wederpartij hierover.

 3. Indien het doel waarvoor de Wederpartij het (op)geleverde wil bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert Roode Meubelspuiterij alleen dat het (op)geleverde hiervoor geschikt is, indien zij dit Schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd.

 4. Geen beroep op garantie (of non-conformiteit) is mogelijk zolang de Wederpartij in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Roode Meubelspuiterij.

 5. Bij een terecht beroep op garantie (of non-conformiteit) zorgt Roode Meubelspuiterij - naar haar keuze - voor kosteloos herstel of vervanging dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen uit artikel 10.

 6. De Consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging, tenzij dit in redelijkheid niet van Roode Meubelspuiterij kan worden gevergd. In dit laatste geval mag de Consument de Overeenkomst bij Schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs verlangen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 9, aanvaardt Roode Meubelspuiterij geen enkele aansprakelijkheid.

 2. Roode Meubelspuiterij is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, personen- en letselschade en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Roode Meubelspuiterij is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4 van dit artikel, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Roode Meubelspuiterij in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

 2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Roode Meubelspuiterij aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Roode Meubelspuiterij toegerekend kunnen worden;

 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

 1. De Wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van eventuele schade.

 2. De aansprakelijkheid van Roode Meubelspuiterij is beperkt tot ten hoogste herstel van de Werkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van Roode Meubelspuiterij betrekking heeft. In geval herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Roode Meubelspuiterij beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Roode Meubelspuiterij betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Roode Meubelspuiterij nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Roode Meubelspuiterij afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Roode Meubelspuiterij dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

 3. Indien Roode Meubelspuiterij de Werkzaamheden moet verrichten aan de hand van de door de Wederpartij verstrekte Documenten, is zij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze Documenten.

 4. Als de Wederpartij materialen voor verwerking beschikbaar stelt, is Roode Meubelspuiterij verantwoordelijk voor een correcte verwerking , maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen.

 5. Roode Meubelspuiterij is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door/namens de Wederpartij uitgevoerde werkzaamheden of leveringen.

 6. Roode Meubelspuiterij is niet aansprakelijk - en de Wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke houdbaarheid of garantie - indien de schade is ontstaan door:

 1. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens Roode Meubelspuiterij verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d.;

 2. ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;

 3. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door of namens de Wederpartij aan Roode Meubelspuiterij verstrekte/voorgeschreven Informatie of materialen;

 4. aanwijzingen of instructies van/namens de Wederpartij;

 5. een keuze van de Wederpartij die afwijkt van wat Roode Meubelspuiterij adviseerde en/of gebruikelijk is;

 6. of namens de Wederpartij (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van Roode Meubelspuiterij.

 1. De Wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Roode Meubelspuiterij voor eventuele aanspraken van derden.

 2. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 3. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Roode Meubelspuiterij bedraagt 12 maanden na ontstaan van die vordering. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

Artikel 11: Betaling

 1. Roode Meubelspuiterij mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vorderen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt in geval van een consumentenkoop maximaal 50% van de overeengekomen koopprijs.

 2. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Roode Meubelspuiterij aangewezen wijze en binnen de door haar vermelde termijn.

 3. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.

 4. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Roode Meubelspuiterij bovendien aan de Wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen conform de wettelijke bepalingen.

 5. Roode Meubelspuiterij geeft aan de Consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen om alsnog te betalen.

 6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Roode Meubelspuiterij de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.

 7. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Roode Meubelspuiterij de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een Schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Roode Meubelspuiterij eveneens indien zij al voordat de Wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de Wederpartij te twijfelen.

 8. De Wederpartij mag de vorderingen van Roode Meubelspuiterij niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die zij op Roode Meubelspuiterij heeft. Dit geldt eveneens indien de Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 9. Het vorige lid geldt niet voor de Consument.

Artikel 12: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Roode Meubelspuiterij mag de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een Schriftelijke verklaring aan de Wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de Wederpartij:

 1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;

 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) haar vermogen verliest.

2. De Wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 13: Overmacht

 1. Bij overmacht van de Wederpartij of Roode Meubelspuiterij, mag laatstgenoemde de Overeenkomst door een Schriftelijke verklaring aan de Wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de Wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 2. Onder overmacht van Roode Meubelspuiterij wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Roode Meubelspuiterij, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.

 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Roode Meubelspuiterij: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Roode Meubelspuiterij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.

 4. Indien Roode Meubelspuiterij bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan haar verplichtingen kan voldoen, is Roode Meubelspuiterij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.

Artikel 14: Annulering, opschorting

 1. Indien de Wederpartij de Overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Roode Meubelspuiterij van de Wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vorderen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade, inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Roode Meubelspuiterij en afhankelijk van de al verrichte Werkzaamheden en/of leveringen, bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.

 2. Roode Meubelspuiterij mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de Wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de Wederpartij.

 3. Bij opschorting van de Overeenkomst op verzoek van de Wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen/Werkzaamheden per direct opeisbaar en mag Roode Meubelspuiterij deze bij de Wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor reeds gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting reeds door Roode Meubelspuiterij zijn gereserveerd voor de opschortingsperiode.

 4. De Wederpartij vrijwaart Roode Meubelspuiterij van aanspraken van derden voortvloeiende uit een annulering of opschorting van de Overeenkomst op verzoek van de Wederpartij.

 5. Kosten die voor Roode Meubelspuiterij voortvloeien uit het hervatten van de levering(en)/Werkzaamheden, zijn voor rekening van de Wederpartij. Indien de uitvoering van de Overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag Roode Meubelspuiterij de Overeenkomst door een Schriftelijke verklaring aan de Wederpartij ontbinden.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Roode Meubelspuiterij verkochte en geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de Wederpartij alle betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

 2. Het is de Wederpartij verboden de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 3. Indien derden beslag leggen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Roode Meubelspuiterij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

 4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Roode Meubelspuiterij of de door Roode Meubelspuiterij aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Roode Meubelspuiterij is bij verzuim van de Wederpartij gerechtigd de hier bedoelde zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 16: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Midden-Nederland wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Roode Meubelspuiterij een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Indien de Wederpartij een Consument is, is de Consument gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Roode Meubelspuiterij Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door haar aangewezen rechter te willen procederen.

 

Datum: 28 maart 2022


Roode Coatings B.V. Roode Coatings B.V., gevestigd aan Havenweg 21G 8243 PL Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven

in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.roodemeubelspuiterij.nl Havenweg 21G 8243 PL Lelystad 0655326471

Thimo Roode is de Functionaris Gegevensbescherming van Roode Coatings B.V. Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Roode Coatings B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht

van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of

voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om

zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke

gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Roode Coatings B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Roode Coatings B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Roode Coatings B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de

volgende bewaartermijnen voor  persoonsgegevens: 15 jaar, zodat we onze vaste klanten altijd kunnen contacteren hoe het met hen gaat en of er nog vragen of opmerkingen zijn over het afgeronde werk zoals eventuele garantie.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Roode Coatings B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke

verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Roode Coatings B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Roode Coatings B.V. en heeft u het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een

ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot

intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage

door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook

met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar

binnen vier weken, op uw verzoek. Roode Coatings B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de

Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Roode Coatings B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan

contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Roode Coatings B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.